รับสมัครงาน ด่วน!

ประกาศ รับสมัครงาน ด่วน!

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ต้องการรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค ( Full time ):

จำนวน 1 อัตรา ( เพศชาย / หญิง )
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / วิทยาศาสตรบัณฑิต ( รังสีเทคนิค )
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นที่เรียบร้อย

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ( Full time ):

จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย / เพศหญิง)
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / พยาบาลศาสตรบัณฑิต
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นที่เรียบร้อย

3. ตำแหน่งแม่ครัว: ** ด่วน **

จำนวน 1 อัตรา ( เพศหญิง )
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้น ม.3
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล:

จำนวน 2 อัตรา (เพศหญิง)
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
2. จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ :

จำนวน 1 อัตรา (เพศหญิง)
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
2. จบหลักสูตรการบริบาลเด็กเล็กและผู้สูงอายุหลักสูตร 6 เดือน
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. พนักงานทำความสะอาด: **ด่วน**

จำนวน 1 อัตรา ( เพศหญิง )
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 20- 30 ปี
2.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้น ม.3

7. พนักงานการเงิน:

จำนวน 1 อัตรา ( เพศหญิง )
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 20- 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ( ปวช. )  สาขาการเงิน
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัครงาน:

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. วุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5. เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
7. ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ขอเชิญท่านที่สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

ชั้น 8 แผนกทรัพยากรมนุษย์
( เวลาทำการ วัน จ – พฤ 08.00 น. – 18.00 น. / วันศุกร์ 08.00 – 17.00 น. )
โทร. 045-429100 ต่อ 8824 หรือ 8829

Talk to our staff.
Loading...