วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

หนึ่งในเครือโรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งมีเครือข่ายมากกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ

“โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี ตั้งอยู่เลข ที่ 46/4 ถ.บูรพาใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บนเนื้อที่ 6 ไร่เศษ ให้บริการผู้ป่วยจำนวน 100 เตียง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2534 เริ่มให้บริการรักษาพยาบาลเมื่อ 10 พ.ค.2538 ”

วิสัยทัศน์ (vision) :

เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพเพื่อความไว้วางใจและพึงพอใจของอีสานใต้

พันธกิจ(mission) :

1.ให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพแบบครบวงจร ในสาขาที่กำหนดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับมาตรฐาน
2.ทีมบุคลากรมีความสามารถ มีจิรยธรรมแห่งวิชาชีพ
3.มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง

Talk to our staff.
Loading...