นางฟ้ากลางตลาด

นางฟ้ากลางตลาด

ในนาม รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี มีความภาคภูมิใจและขอชื่นชม คุณเนาวรัตน์ ยืนยิ่ง หัวหน้าศูนย์ไตเทียม รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี ที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุด้วยจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ โดยได้ช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ผู้ประสบเหตุล้มลงชักเกร็งกลางตลาด จนเริ่มรู้สึกตัวและนำส่ง 1669 เพื่อวินิจฉัยและรักษาในขั้นต่อไปซึ่ง CPR หนึ่งใน 6 สมรรถนะหลักของพนักงาน รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี (6 Core Competency) คือ C-CPR ( Basic Life Support & Advanced Life Support )

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...