ต้อนรับผู้ว่าฯศรีสะเกษ-ร่วมพัฒนางานควบคุมโรคชายแดน

ตัวแทนโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และเข้าร่วมประชุมการพัฒนางานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านช่องสะงำ จ.ศรีสะเกษ

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้รับเกียรติให้ส่งตัวแทนร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ในการส่งมอบห้องคัดกรองโรคติดต่อ ห้องกักกันโรคติดต่อ ห้องปฐมพยาบาล และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 และเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนางานด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด่านชายแดนช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 26 กันยายน 2561 โดยมี นางศิริลักษณ์ ดนตรีรักษ์ หัวหน้าแผนกการตลาด และนางพูนศรี นิปัจการสุนทร พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอกเป็นตัวแทนโรงพยาบาล

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...