องค์กรบันดาลใจ ทำให้เกิดงานบันดาลใจ

องค์กรบันดาลใจ ทำให้เกิดงานบันดาลใจ
องค์กรบันดาลใจ ทำให้เกิดงานบันดาลใจ หรือ Inspiration at Work.

งานบันดาลใจ เกิดจากคนทำงานที่มีแรงจูงใจ มีแรงบันดาลใจ มีการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในองค์กร จากการมี Knowledge Vision ที่กำหนด จัดตั้ง โดยองค์กร~Learning Organization ~องค์กรแห่งการเรียนรู้

เมื่อมีการเรียนรู้ พัฒนาต่อเนื่อง การวางแผนทรัพยากรบุคคล สร้างสิ่งแวดล้อมการทำงานที่สำคัญ

คือ คน” แวดล้อมด้วย”คน
(เริ่มตั้งแต่ Organization Chart)
เพื่อให้กำลังคนเพียงพอ และมีสมรรถภาพ

เมื่อคนมีสมรรถนะ มีความสามารถ มีแรงจูงใจ มีความผูกพัน ก็สามารถทำงาน และสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ให้วัน”ทุกวัน” ในองค์กร เป็นวันที่”ดี”  ทำให้เกิดการทำงานประจำที่สร้างคุณค่าต่อผู้รับผลงาน ทั้งผู้ป่วย ลูกค้าอื่น ต่อคนทำงานด้วยกันเอง ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สังคมอยู่ที่เรากำหนด เรามองคำว่า”ลูกค้า” เอาไว้กว้าง ขนาดใหน

องค์กรบันดาลใจ ทำให้เกิดงานบันดาลใจ

องค์กรต้องมีกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ ที่ต้องมีหลักคิด มุมมองสำคัญคือ End to End หรือ ปลายสุด กลับสู่ปลายสุด ของ Values Chain
จากCustomer-VOC,VOS ~Design Thinking >>>Outcomes >>>Customers

กลยุทธ์ต้องพิจารณาจากมุมมอง ตามต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า
มุมมองแบบลึกซึ้ง เข้าถึง เข้าใจ จึงจะพัฒนาได้ เหมือนพระราชดำรัสของในหลวง ร.9 ไม่ใช่รู้แบบผิวเผินที่เรียกว่า Design Thinking

Design Thinking เป็นหลักการที่ในหลวง ร.9 ทรงใช้วางแผนพัฒนาประเทศมาตลอดที่ต้องเริ่มต้นด้วย “Empathy” ไม่ใช่แค่ Sympathy

องค์กรบันดาลใจ ทำให้เกิดงานบันดาลใจ

กำหนดกลยุทธ์ เพื่อสร้างสะพาน เป็นแผนที่เดินทางขององค์กร จากปัจจุบัน สู่อนาคต ตามฝัน ทิศทาง ที่ชี้ไว้ชัดเจนด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ From Reality to Goals.

วิสัยทัศน์ คือฝันขององค์กร ฝันของทุกคน เป็นแรงบันดาลใจ ให้ทุกคนทำงาน มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ถ้าคนทำงานผูกพัน และมีส่วนร่วม เสียสละ ทุ่มเท
ผลลัพธ์ของงาน ผลลัพธ์องค์กรก็จะออกมาดี

และวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่เราจะต้องสื่อสารให้ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร คู่ค้าธุรกิจ เพื่อจะร่วมเดินไป และสร้างคุณค่าไปกับเรา สะพานที่เราจะเดินไป เพื่อสร้างคุณค่า ด้วยการตอบสนอง ความต้องการ ต่อลูกค้า(เป้าหมาย) เรา

งานบันดาลใจ ในองค์กรบันดาลใจจึงจำเป็นต่อคนทำงาน~Workforce   สำหรับ Workforce แล้ว Engagement และ Contributions ต้องมาพร้อมกัน การจะมี Engagement,Contributions และยั่งยืน~Sustained ได้

“คนทำงานต้องมีความสุข ในมิติจิตใจวิญญาณ คือ
“ฝ่ากำแพงสู่ความมีจิตใจที่งดงามร่วมกัน ที่เรียกว่า”Spirituality
 “

ส่วนสำคัญข้อหนึ่งคือการ Empowerment คือ สื่อสาร เสริมพลัง ต่”คนทำงานที่จะต้องเริ่มตั้งแต่ Empathy ก่อนเช่นกัน

 “Empathy  “Empower   “Engagement
3E พื้นฐานของ New Norm Leadership Skills ตั้งแต่ Level Coach/Mentor ขึ้นไป

ที่Leaders ทุกคน ต้องฝึก ปรับเปลี่ยน ที่เรียกว่า Re Skills,Up Skills ,Add More Skills

หลักการ Design Thinking เพื่อไม่ให้มี Painpoints ทั้งต่อผู้รับผลงาน~Customers และผู้สร้างผลงาน ~Workforce

Empowerment สำคัญต่อการพัฒนาต่อเนื่องพัฒนาและประเมินตนเองได้~Evalution เพื่อรับรู้ความสำเร็จ และหาโอกาสพัฒนา

Empower Evalution ประเมินตนเองได้ แล้วเห็นโอกาสพัฒนา ชื่มชมต่อยอดจุดแข็ง ผลสำเร็จได้ด้วยตนเอง

  • โดยไม่ต้องมีใครมาบอก มาสั่ง
  • โดยเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องเพื่อยกระดับการปฏิบัติ และ
  • ผลลัพธ์การดำเนินการคือคุณภาพ ความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ลูกค้า ผู้รับผลงาน

ซึ่งเป็นบทบาทของผู้นำ ที่ต้องสื่อสาร ส่งเสริม ผลักดัน สร้างแรงจูงใจ เสริมพลัง ให้โอกาส สร้างสิ่งแวดล้อม สร้างวัฒนธรรม ให้บุคคลากร ทำงานเพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กรและสร้างความผูกพันต่อผู้รับบริการ ~Empathy,Empower ,Engagement

ทิศทางนำชัดเจน ด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและทำให้เป็นจริง
โดยมีผู้นำ กระทำเป็น Role Model ที่เรียกว่า Leadership by Action.

หมายเหตุ~ก็วนเวียนอยู่ใน 3C ~Context,Criteria และ Concept ของการบริหารจัดการองค์กรนั่นเอง

ขอบคุณองค์กรบันดาลใจ ทำให้เกิดงานบันดาลใจ~Inspiration at Work.
ขอบคุณองค์กรแห่งการเรียนรู้ ~Learning in Likely Place.
“โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี “แห่งนี้~Learning Organization.

ครับผม...

หมออยากเล่า โดย นายแพทย์เชวง ลิขสิทธิ์

เครดิตอาจารย์ สรพ.ทุกท่าน,อาจารย์นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล,อาจารย์ดร. เอมอมร คำนุช  Page FB.Performance Excellence by Em.,อาจารย์ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์,อาจารย์ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ,อาจารย์ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา PMAT.

เครดิตภาพ สรพ. และ อาจารย์ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...