รับสมัครงาน ด่วน!

รีบสมัครงาน

ประกาศ รับสมัครงาน ด่วน!

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ต้องการรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ( Full time ):

จำนวน 1 อัตรา ( เพศชาย / หญิง )
คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบริหารบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการบริหาร HR โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 ปี
 4.  มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและรอบรู้ในงาน HR
 5. มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

2. ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค ( Full time ):

จำนวน 1 อัตรา ( เพศชาย / หญิง )
คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / วิทยาศาสตรบัณฑิต ( รังสีเทคนิค )
 3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นที่เรียบร้อย

3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ( Full time ):

จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย / เพศหญิง)
คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นที่เรียบร้อย

4. ตำแหน่งกายภาพบำบัด ( Full time ) ด่วน!! 

จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย / เพศหญิง)
คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / วิทยศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
 3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นที่เรียบร้อย

5. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล:

จำนวน 1 อัตรา (เพศหญิง)
คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
 2. จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
 3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6.ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด  ด่วน!! 

จำนวน หลาย อัตรา (เพศหญิง)
คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 2. วุฒิไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าระดับชั้น  ม.6

7.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ด่วน!! 

จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย)
คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 2. วุฒิไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าระดับชั้น  ม.6

8.ตำแหน่งพนักงานเปล ด่วน!! 

จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย)
คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 2. วุฒิไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าระดับชั้น  ม.6

หลักฐานการสมัครงาน:

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. วุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5. เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
7. ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ขอเชิญท่านที่สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

ชั้น 8 แผนกทรัพยากรมนุษย์
( เวลาทำการ วัน จ – พฤ 08.00 น. – 18.00 น. / วันศุกร์ 08.00 – 17.00 น. )
โทร. 045-429100 ต่อ 8824 หรือ 8829

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...