รับสมัครงาน ด่วน!

ประกาศ รับสมัครงาน ด่วน!

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ต้องการรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค ( Full time ):

จำนวน 1 อัตรา ( เพศชาย / หญิง )
คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / วิทยาศาสตรบัณฑิต ( รังสีเทคนิค )
 3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นที่เรียบร้อย

2.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ( Full time ) :

จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย / เพศหญิง)
คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / วิทยาศาสตรบัณฑิต ( เทคนิคการแพทย์ )
 3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นที่เรียบร้อย

3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ( Full time ):

จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย / เพศหญิง)
คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านเป็นที่เรียบร้อย

4. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล:

จำนวน 1 อัตรา (เพศหญิง)
คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
 2. จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
 3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.ตำแหน่งพนักงานการเงิน  :

จำนวน 1 อัตรา (เพศหญิง)
คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการเงิน
 3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หลักฐานการสมัครงาน:

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. วุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5. เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
7. ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ขอเชิญท่านที่สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

ชั้น 8 แผนกทรัพยากรมนุษย์
( เวลาทำการ วัน จ – พฤ 08.00 น. – 18.00 น. / วันศุกร์ 08.00 – 17.00 น. )
โทร. 045-429100 ต่อ 8824 หรือ 8829

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...