โปรแกรมประจำเดือน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 โทร.045-429100 ต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ 1426 , 1427

หายจากโควิด แต่ยังรู้สึกป่วย LONG COVID CHECK UP