แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
Expert Doctor

นพ. สุรชัย สุพันธมาตย์
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

นพ.ธีระศักดิ์ หลายวิวัฒน์
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

นพ.สันทัด ภาติยะศิขัณฑ์
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

พญ. วิภาดา เชาวกุล
อายุรกรรมโรคหัวใจ

นพ. เชวง ลิขสิทธิ์
อายุรกรรมทั่วไป

พญ. จุไรลักษณ์ ป้องโสม
อายุรกรรมโรคไต

นพ. อภิศักดิ์ กุลสุวรรณ์
อายุรกรรมทั่วไป

นพ. บัลลังก์ ศรีกฤษณรัตน์
กุมารแพทย์

นพ.ปรีชา แก้วกัญญา
ศัลยแพทย์ระบบหลอดเลือด

พญ.วรางคณา แก้วพรหม
สูติ-นรีแพทย์

พญ. วรางรัตน์ รุ่งรัชกานนท์
แพทย์ หู คอ จมูก

นพ. ธีรพล วัชรปรีชาสกุล
รังสีแพทย์

พญ. วิภาพร ลิขสิทธิ์
รังสีแพทย์

นพ. ยุทธนา ป้องโสม
รังสีแพทย์

พญ. อาภัสรา รัฐิรมย์
วิสัญญีแพทย์

ทพญ.นันท์ชนก วีระกุล
ทันตกรรม

พญ.ประภาพรรณ ปิตุจาตุรณต์
จักษุแพทย์ อนุสาขาต้อหิน

พญ.ณัชชา สากระจาย
กุมารแพทย์
(ระบบทางเดินหายใจ)

พญ.โสมส่องหล้า ภิรมย์ภักดิ์
กุมารแพทย์

นพ.เอกรินทร์ ปาละโค
ศัลยแพทย์
ระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.ยิ่งศักดิ์ สันธนาคร
อายุรแพทย์

นพ.วีระยุทธ ธิมาภรณ์
อายุรแพทย์

นพ.ปฐมพงษ์ คำภามูล
อายุรแพทย์

นพ.สุชาติ บูรพันธ์
แพทย์ทางปอด
ระบบทางเดินหายใจผู้ใหญ่

นพ.ธีรพล ฉันท์วีรวงค์
แพทย์เฉพาะทาง
โรคภูมิแพ้ผู้ใหญ่

ทพญ.สโรชินี โกศัลยวิตร์
ทันตแพทย์

ทพ.สกณัฐ วิจินธนวรรณ
ทันตแพทย์

พญ.เพชรดา อินเนา
สูติ-นรีแพทย์

นพ.สุภเชษฐ์ ชีรณวาณิช
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

พญ.จิตรลดา จึงสมาน
อารุยรศาสตร์มะเร็งวิทยา

พญ.ปวีณรัตน์ ลิมปวิทยากูล
โลหิตวิทยา

พญ.วิยะนุช โลมะรัตน์
อายุรกรรมโรคข้อ
และ Rheumatism

นพ.ปราโมทย ศรีสำอางค์
กุมารแพทย์ติดเชื้อ

นพ.อดิศํกดิ์ นามสุโพธิ์
กุมารแพทย์ (หัวใจ)

พญ.นวรัตน์ อรุณยะเดช
กุมารแพทย์

นพ.สุรชัย จึงมั่นคง
ศัลยกรรม

นพ. โคมทอง ปิตุจาตุรนต์
ศัลยแพทย์

นพ.ธนิตเชฏฐ รัตนาภิชาติ
สูติ-นรีแพทย์

นพ.ชาญศักดิ์ จึงมั่นคง
สูติ-นรีแพทย์

พญ.ฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข
สูติ-นรีแพทย์

นพ.วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา
ศัลยแพทย์

นพ. ปานเทพ ขันธสะอาด
ศัลยแพทย์

นพ. กิจจา ดูวา
ศัลยแพทย์

นพ. ปัญญวัตร ชมาฤกษ์
ศัลยกรรม

พญ.ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ
สูติ-นรีแพทย์

นพ.พงสันต์ พันธะไชย
สูติ-นรีแพทย์

นพ.ธนภณ ชัยวรกุล
สูติ-นรีแพทย์

พญ.พิรชา ตั้งตรงไพโรจน์
สูติ-นรีแพทย์

พญ.เมธิสินี โพธิสุวรรณ
สูติ-นรีแพทย์

พญ.รริน อิ่มเกษร
สูติ-นรีแพทย์

นพ.รัฬช์ ภมรภูวนนท์
แพทย์ หู คอ จมูก

พญ.นริสสา ภาติยะศิขัณฑ์
แพทย์ หู คอ จมูก

พญ.ภัทราพร สิทธุประสิทธิ์
กุมารแพทย์

พญ.ยุพเยาว์ สิงห์อาจ
กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด

พญ.สุมลมาลย์ คล้ำชื่น
กุมารแพทย์โรคเลือด
และมะเร็ง

ทพญ.ลัดดา เตชะรุ่งไพศาล
ทันตแพทย์

ทพ.วุฒิชัย ลำดวน
ทันตแพทย์

ทพญ.รินดา ฉิมงาม
ทันตแพทย์

พญ.ศันสนีย์ สุหงษา
จักษุแพทย์

พญ.สุดารัตน์ ล้อนันทกุล
จักษุแพทย์

พญ.วรรัตน์ คงเกษม
อายุรกรรม
โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.พิศาล ตั้งเกษมุกดา
อายุรกรรมประสาท

นพ.กษิตทัศ ดลประสิทธิ์
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ
และเมตะบอลิซึม

พญ.สุวัตถิยา กิจศรัณย์
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ทพญ.ธัญญรัตน์ วงค์ใหญ่
ทันตแพทย์
เฉพาะทางด้านทันตกรรมเด็ก

ทพญ.คมคาย ไชยชาญรัมย์
ทันตแพทย์
เฉพาะทางศัลยกรรมทางช่องปาก

พญ.สรางพักตร์ หลักพัฒนกุล
รังสีแพทย์

พญ.มัลลิกา กวีวรญาณ
รังสีแพทย์

พญ.ปนัดดา ดรุกาญจน์พฤติ
แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...