วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

หนึ่งในเครือโรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งมีเครือข่ายมากกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ

“โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 46/4 ถ.บูรพาใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บนเนื้อที่ 6 ไร่เศษ ให้บริการผู้ป่วยจำนวน 100 เตียง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2534 เริ่มให้บริการรักษาพยาบาลเมื่อ 10 พ.ค.2538 ”

วิสัยทัศน์ (vision) :

เราจะเป็นรพ.เอกชนตติยภูมิระดับสูง ที่ทันสมัย ตามมาตรฐาน เพื่อความไว้วางใจของผู้รับบริการ ในเขตอิสานใต้ และ CLV

พันธกิจ (mission) :

1. ให้การรักษาพยาบาลแบบตติยภูมิระดับสูงอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบองค์รวม
2. มีความเป็นเลิศด้านบริการ เพื่อความไว้วางใจและประทับใจของผู้รับบริการ
3. มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เชี่ยวชาญ และมีคุณธรรม
4. มีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมหลัก (Core Values) :

1. Unity: มีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม
2. Be honest: มีความซื่อสัตย์
3. Ownership: มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
4. Nice: มีความสุภาพ อ่อนน้อม
5. Responsibility: มีความรับผิดชอบ
6. Acceptability: เป็นที่ยอมรับ
7. Knowledge management: มีการจัดการความรู้ และพัฒนาต่อเนื่อง

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) :

1. การบริการสุขภาพได้มาตรฐาน ระดับตติยภูมิ
2. ความรวดเร็วของการให้บริการ
3. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ และสังคม

จุดเน้น / เข็มมุ่ง :

1. เพิ่มความแม่นยำในการสั่งใช้ยา และการบริหารยา
2. พัฒนาระบบการวางแผนดูแลผู้ป่วยเพื่อลดอัตรา Unplanned ICU
3. ออกแบบระบบการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ
4. พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ
5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงพยาบาล

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...