บุคลากรโรงพยาบาล

 

บุคลากรของโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

บุคลากรของโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี มีแพทย์ประจำจำนวน 20 คน  ทันตแพทย์ 1 คน พยาบาลวิชาชีพจำนวน 79 คน เภสัชกรจำนวน 9 คน และพนักงานฝ่ายอื่นๆรวมทั้งสิ้น 367 คน แพทย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะสาขาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงจำนวนประมาณ  60 คน เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทุกระบบ ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะสาขา ได้แก่ ผู้ป่วยอายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวช กุมารเวชกรรม จักษุโสต นาสิกลาริงซ์วิทยา ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ทันตกรรม กายภาพบำบัด ศัลยกรรมประสาทและสมอง ศัลยกรรมยูโร ศัลยกรรมตกแต่ง และกุมารศัลยกรรม ยกเว้น ผู้ป่วยแผนกรังสีรักษา และผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (Open Heart Surgery)

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นพ. สุรชัย สุพันธมาตย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

พญ. วิชชุดา สุพันธมาตย์
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นพ. บัลลังก์ ศรีกฤษณรัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

พญ. วิภาดา เชาวกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นพ. เชวง ลิขสิทธิ์
ผู้อำนวยการด้านคลินิก

นพ. ดามร ประสิทธิ์ภูริปรีชา
ผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ. สุรชัย สุพันธมาตย์
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

นพ.ธีระศักดิ์ หลายวิวัฒน์
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

นพ.สันทัด ภาติยะศิขัณฑ์
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

พญ. วิภาดา เชาวกุล
อายุรกรรมโรคหัวใจ

นพ. เชวง ลิขสิทธิ์
อายุรกรรมทั่วไป

พญ. จุไรลักษณ์ ป้องโสม
อายุรกรรมโรคไต

นพ. อภิศักดิ์ กุลสุวรรณ์
อายุรกรรมทั่วไป

นพ. บัลลังก์ ศรีกฤษณรัตน์
กุมารแพทย์

พญ. วิชชุดา สุพันธมาตย์
กุมารเวชกรรม

พญ. เพ็ญจันทร์ สายพันธ์
กุมารเวชกรรมโรคลมชัก

นพ. ดามร ประสิทธิ์ภูริปรีชา
ศัลกรรมระบบประสาท

นพ. ธีรวัฒน์ ภาสตโรจน์
ศัลยกรรมทั่วไป

นพ.ปรีชา แก้วกัญญา
ศัลยแพทย์ระบบหลอดเลือด

พญ.วรางคณา แก้วพรหม
สูติ-นรีแพทย์

พญ. วรางรัตน์ รุ่งรัชกานนท์
แพทย์ หู คอ จมูก

นพ. ธีรพล วัชรปรีชาสกุล
รังสีแพทย์

พญ. วิภาพร ลิขสิทธิ์
รังสีแพทย์

นพ. ยุทธนา ป้องโสม
รังสีแพทย์

พญ. อาภัสรา รัฐิรมย์
วิสัญญีแพทย์

ทพญ.นันท์ชนก วีระกุล
ทันตกรรม

พญ.ประภาพรรณ ปิตุจาตุรณต์
จักษุแพทย์อนุสาขาต้อหิน

แพทย์เฉพาะทาง

พญ.ณัชชา สากระจาย
กุมารแพทย์(ระบบทางเดินหายใจ)

พญ.โสมส่องหล้า ภิรมย์ภักดิ์
กุมารแพทย์

นพ.เอกรินทร์ ปาละโค
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.ยิ่งศักดิ์ สันธนาคร
อายุรแพทย์

นพ.วีระยุทธ ธิมาภรณ์
อายุรแพทย์

นพ.ปฐมพงษ์ คำภามูล
อายุรแพทย์

นพ.สุชาติ บูรพันธ์
แพทย์ทางปอด-ระบบทางเดินหายใจผู้ใหญ่

นพ.ธีรพล ฉันท์วีรวงค์
แพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้ผู้ใหญ่

ทพญ.สโรชินี โกศัลยวิตร์
ทันตแพทย์

ทพ.สกณัฐ วิจินธนวรรณ
ทันตกรรม

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...