โรคมะเร็ง

ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี ให้บริการตรวจค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มในผู้ป่วยที่ยังไม่มีอาการของโรค โดยใช้การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งชนิดต่างๆ และรักษาในระยะเริ่มต้น ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต และความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง และจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหายขาดจากการเป็นมะเร็ง และช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อีกทั้ง มีการรักษาเนื้องอกและมะเร็งด้วยการผ่าตัด และเคมีบำบัด โดยมีบุคลากรเป็นทีมในการดูแล ซึ่งได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง จึงมีความรู้ ความชำนาญพร้อมให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี มีบริการคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งดังต่อไปนี้

- ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง เช่น สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 125) สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA 15-3) สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน มะเร็งท่อน้ำดี (CA 19-9) ความผิดปกติของเซลล์ตับ (Gamma GT)

- ค้นหามะเร็งปอดระยะเริ่มแรก ด้วย Low - Dose CT Scan Chest เพื่อดูความผิดปกติว่ามีก้อนที่ผิดปกติที่ปอดและหัวใจหรือไม่

- คัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก การตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วย ThinPrep

- ตรวจมะเร็งเต้านม Digital Mammogram และ Breast Ultrasound

- คัดกรองมะเร็งลำไส้ โดยการส่องกล้อง (Colonoscopy)

- การ Ultrasound ช่องท้อง เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะภายใน

สถานที่ตั้ง

แผนกอายุรกรรม

โทร 045-429100 ต่อ 1123, 1124

แผนกสูตินรีเวช

โทร 045-429100 ต่อ 2523

แผนกตรวจสุขภาพ

โทร 045-429100 ต่อ 1426, 1427

แพทย์ประจำศูนย์