ห้องพัก Super VVIP

ค่าห้อง
5000.-
ค่าบริการพยาบาล
1500.-
ค่าอาหาร
1000.-
รวมสุทธิ 7500.-

ห้องพัก Super VIP

ค่าห้อง
4200.-
ค่าบริการพยาบาล
1500.-
ค่าอาหาร
800.-
รวมสุทธิ 6500.-

ห้องพัก VIP

ค่าห้อง
3000.-
ค่าบริการพยาบาล
1500.-
ค่าอาหาร
500.-
รวมสุทธิ 5000.-

ห้องพัก Super Deluxe

ค่าห้อง
2100.-
ค่าบริการพยาบาล
1400.-
ค่าอาหาร
500.-
รวมสุทธิ 4000.-

ห้องพัก Deluxe A

ค่าห้อง
2000.-
ค่าบริการพยาบาล
1350.-
ค่าอาหาร
350.-
รวมสุทธิ 3700.-

ห้องพัก Deluxe B

ค่าห้อง
1700.-
ค่าบริการพยาบาล
1350.-
ค่าอาหาร
350.-
รวมสุทธิ 3400.-

ห้องพัก Superior B

ค่าห้อง
1500.-
ค่าบริการพยาบาล
1350.-
ค่าอาหาร
350.-
รวมสุทธิ 3200.-

ห้องพัก Standard A

ค่าห้อง
1400.-
ค่าบริการพยาบาล
1350.-
ค่าอาหาร
350.-
รวมสุทธิ 3100.-

ห้องพัก Standard B

ค่าห้อง
1000.-
ค่าบริการพยาบาล
1350.-
ค่าอาหาร
350.-
รวมสุทธิ 2700.-

ห้องพักคู่

ค่าห้อง
800.-
ค่าบริการพยาบาล
1350.-
ค่าอาหาร
350.-
รวมสุทธิ 2500.-

ห้องพักรวม 6 เตียง

ค่าห้อง
600.-
ค่าบริการพยาบาล
700.-
ค่าอาหาร
300.-
รวมสุทธิ 1600.-

ห้อง ICU

ค่าห้อง
2500.-
ค่าบริการพยาบาล
3840.-
ค่าอาหาร
.-
รวมสุทธิ 6340.-