เกี่ยวกับเรา

 

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

หนึ่งในเครือโรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งมีเครือข่ายมากกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ

"โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี ตั้งอยู่เลข ที่ 46/4 ถ.บูรพาใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บนเนื้อที่ 6 ไร่เศษ ให้บริการผู้ป่วยจำนวน 100 เตียง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2534 เริ่มให้บริการรักษาพยาบาลเมื่อ 10 พ.ค.2538 "

UBONRAK THONBURI HOSPITAL

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง เป็นหนึ่งใน 4 แห่งของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 112.50 ล้านบาท จำนวนบุคลกร แพทย์ประจำจำนวน 19 คน ทันตแพทย์ 1 คน พยาบาลวิชาชีพจำนวน 78 คน เภสัชกรจำนวน 9 คน และพนักงานฝ่ายอื่นๆรวมทั้งสิ้น 463 คน

 • ได้ผ่านการรับรองระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9002:1994 ทั้งระบบเมื่อ 20 เม.ย. 2544
 • ผ่านการประเมินตามบันไดขั้นที่ 2 ครั้งแรก ของสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) เมื่อ 3 มี.ค. 2552
 • ผ่านการประเมินตามบันไดขั้นที่ 2 ครั้งที่ 2 และ 3 ตามลำดับ เมื่อ 30 ก.ย. 2554 และ 6 ธ.ค. 2555
 • ได้รับการรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ Hospital Accreditation จาก สรพ. มีอายุตั้งแต่ 21 ต.ค. 2557 - 20 ต.ค. 2559 ซึ่งขณะนี้ได้หมดอายุลง กำลังดำเนินการเพื่อขอรับรองกระบวนการคุณภาพ Hospital accreditation อีกครั้ง

สาขาที่ให้บริการ

ให้บริการทางการแพทย์ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในครบทุกสาขาหลักและสาขารอง รวมทั้งให้บริการอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน การผ่าตัด การทำคลอด และการให้บริการผู้ป่วยหนัก มีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา ได้แก่

  •  ด้านกุมารเวชศาสตร์
   • โรคหัวใจ
   • โรคภูมิแพ้ในเด็ก
   • ระบบประสาท
   • โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
   • พัฒนาการการเติบโตเด็ก
   • โรคติดเชื้อ
  • ศัลยกรรมระบบสมองและประสาท
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกส์
  • อายุรศาสตร์ทั่วไป อายุรศาสตร์โรคไต อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อายุรศาสตร์โรคปอด
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
  • โสต ศอ นาสิก ลาริงส์วิทยา
  • รังสีแพทย์
  • วิสัญญีแพทย์

 ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • ด้านโรคกระดูกและข้อ
 • ด้านโรคทางเดินหายใจเด็ก
 • ด้านโรคไต และการทำ Hemodialysis
  • มีห้องไตเทียม 2 ห้อง ที่ทำการฟอกเลือดมายาวนานกว่า 18 ปี
  • มีเครื่องไตเทียม 40เครื่อง
 • ด้านการตรวจวินิจฉัย และรักษาด้วยกล้อง
 • ด้านโรคทางเดินอาหารและตับ
 • ด้านรักษาผู้มีบุตรยาก
 • ด้านตรวจสุขภาพ
 • ด้านโรคหัวใจ

บริการต่างๆ ที่โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี เปิดให้บริการ ได้แก่

 • บริการตรวจผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Emergency Unit)
 • บริการดูแลผู้ป่วยหนัก (ICU) 9 เตียง พร้อมห้องแยกโรคติดเชื้อ (Negative pressure) 1 ห้อง
 • บริการห้องผ่าตัด 4 ห้อง (Operating Room) ซึ่งทำผ่าตัดได้ทุกสาขา ยกเว้นการผ่าตัดหัวใจ
 • บริการห้องคลอดและทารกแรกคลอด (Labor & Newborn Unit)
 • บริการหน่วยล้างไต (Hemodialysis)
 • บริการกายภาพบำบัด และห้องเคาะปอด (Physical Therapy Unit)
 • บริการตรวจอวัยวะภายในด้วยระบบส่องกล้อง (Gastro-duodenoscope&Colonoscope,
 • ERCP, Rhino – laryngoscope, ENT- Endoscope )
 • บริการตรวจปากมดลูกด้วยเครื่อง Colposcope with LEEP biopsy
 • บริการผ่าตัดถุงน้ำดีทางหน้าท้องด้วยกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy)
 • บริการผ่าตัดกะเทาะนิ่วในไตและท่อไต (URS&PCNL)
 • บริการสลายนิ่วด้วยเครื่อง ESWL
 • บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Ambulance)
 • บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจ และปอดด้วย (Echo, EST, ABI, Spirometry)
 • บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Unit) และบริการคลังเลือด (Blood Bank)
 • บริการด้านรังสีวิทยาทั้งอัลตราซาวด์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Ultrasound, CT Scan, MRI)
 • บริการด้านความงามด้วย skin laser and CO2
 • บริการวัดสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ (Auto Refractometer) และตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Vision Screener)

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...