แผนกสูตินรีเวช

ข้อมูลทั่วไป

                มีบริการทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ ให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสูตินรีเวช
การให้บริการ
ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องสูตินรีเวชทุกสาขา มีผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอดเวลาทำการและให้คำปรึกษานอกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

การดูแลก่อนตั้งครรภ์
1. ตรวจสุขภาพความพร้อมก่อนมีบุตร
2.ให้คำแนะนำสำหรับคนที่ต้องการมีบุตร
การดูแลในช่วงตั้งครรภ์
1. ANC คุณภาพ ความสมบูรณ์ของเด็กในครรภ์
2. เตรียมความพร้อมก่อนคลอด
การคลอดบุตร
1. ดูแลให้ได้รับการคลอดอย่างปลอดภัย
2. แนะนำดูแลและคลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ตั้ง

แผนกสูตินรีเวช ตั้งอยู่ชั้น 2

เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 08.00-18.00 น.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.045-429100 ต่อ 2523 หรือ 092-6326626

แพทย์ประจำศูนย์

1. พญ.วรางคณา แก้วพรหม     สูติ-นรีแพทย์
2. นพ.ธนิตเชฏฐ รัตนาภิชาติ     สูติ-นรีแพทย์
3. นพ.ชาญศักดิ์ จึงมั่นคง     สูติ-นรีแพทย์
4. พญ.ฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข     สูติ-นรีแพทย์
5. พญ.ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ     สูติ-นรีแพทย์
6. นพ.พงสันต์ พันธะไชย     สูติ-นรีแพทย์
7. นพ.ธนภณ ชัยวรกุล     สูติ-นรีแพทย์
8. พญ.รริน อิ่มเกสร                สูติ-นรีแพทย์
9. พญ.เพชรดา อินเนา      สูติ-นรีแพทย์
10.พญ.พิรชา ตั้งตรงไพโรจน์      สูติ-นรีแพทย์
11.พญ.เมธาสินี โพธิสุวรรณ      สูติ-นรีแพทย์