แผนกสูตินรีเวช

ข้อมูลทั่วไป

        โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี มีบริการตรวจรักษา วินิจฉัย ให้คำปรึกษาอย่างครบวงจรสำหรับสุภาพสตรี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีเคื่องมือเทคโนโลยีสูง และให้การรักษาครอบคลุมถึง สูติกรรม (Obstetrics) นรีเวชกรรม (Gynecology),  มะเร็งนรีเวช (Gynecology Oncology) ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Laparoscopic Surgery in Gynecology) และการให้คำปรึกษาและรักษาผู้มีบุตรยาก (Infertile Clinic) โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอดเวลาทำการ
การดูแลก่อนตั้งครรภ์
1. ตรวจสุขภาพความพร้อมก่อนมีบุตร
2.ให้คำแนะนำสำหรับคนที่ต้องการมีบุตร
การดูแลในช่วงตั้งครรภ์
1. ANC คุณภาพ ความสมบูรณ์ของเด็กในครรภ์
2. เตรียมความพร้อมก่อนคลอด

การคลอดบุตร
1. ดูแลให้ได้รับการคลอดอย่างปลอดภัย
2. แนะนำดูแลและคลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ตั้ง

แผนกสูตินรีเวช ตั้งอยู่ชั้น 2 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
เปิดให้บริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกสูตินรีเวช โทร.045-429100 ต่อ 2523
โทรศัพท์มือถือ 064-44507429

แพทย์ประจำศูนย์

1. พญ.วรางคณา แก้วพรหม     สูติ-นรีแพทย์
2. นพ.ธนิตเชฏฐ รัตนาภิชาติ     สูติ-นรีแพทย์
3. นพ.ชาญศักดิ์ จึงมั่นคง     สูติ-นรีแพทย์
4. พญ.ฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข     สูติ-นรีแพทย์
5. พญ.ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ     สูติ-นรีแพทย์
6. นพ.พงสันต์ พันธะไชย     สูติ-นรีแพทย์
7. นพ.ธนภณ ชัยวรกุล     สูติ-นรีแพทย์
8. พญ.รริน อิ่มเกสร                สูติ-นรีแพทย์
9. พญ.เพชรดา อินเนา      สูติ-นรีแพทย์
10.พญ.พิรชา ตั้งตรงไพโรจน์      สูติ-นรีแพทย์
11.พญ.เมธาสินี โพธิสุวรรณ      สูติ-นรีแพทย์