แผนกอายุรกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการทุกวัน โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา  บริการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และได้มาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษา รักษา ป้องกันโรค เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยให้มีชีวิตที่ยืดยาว และมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

สถานที่ตั้ง

แผนกอายุรกรรม ตั้งอยู่ชั้น 1 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร.045-429100 ต่อ 1123 , 1124

แพทย์ประจำศูนย์


1. นพ.เชวง ลิขสิทธิ์              อายุรกรรมทั่วไป
2. นพ.อภิศักดิ์ กุลสุวรรณ์              อายุรกรรมทั่วไป
3. นพ.ธีรพล ฉันท์วีรวงค์       อายุรกรรมทั่วไป
4. พญ.จิตรลดา จึงสมาน       อารุยรศาสตร์มะเร็งวิทยา
5. พญ.จุไรลักษณ์ ป้องโสม       อายุรกรรมโรคไต
6. พญ.วิยะนุช โลมะรัตน์       อายุรกรรมโรคข้อและ Rheumatism
7. พญ.วิภาดา เชาวกุล       อายุรกรรมโรคหัวใจ
8. นพ.ยิ่งศักดิ์ สันธนาคร       อายุรกรรมโรคหัวใจ
9. นพ.ปฐมพงษ์ คำภามูล       อายุรกรรมโรคหัวใจ
10.นพ.สุชาติ บูรพันธ์               อายุรกรรมโรคปอด
11.พญ.วรรัตน์ คงเกษม       อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร
12.นพ.พิศาล ตั้งเกษมุกดา       อายุรกรรมประสาท
13.นพ.กษิตทัช ดลประสิทธิ์       อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม
14.พญ.สุวัตถิยา กิจศรัณย์         อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
15.นพ.วีรยุทธ ธิมาภรณ์         อายุรศาสต์หัวใจและหลอดเลือด
16.พญ.ปวีณรัตน์ จิมปวิทยากุล อายุรศาสตร์โรคเลือด
17.นพ.ปานเทพ ขันสะอาด ศัลยศาสตร์ทั่วไป
18.นพ.อติคุณ พันทับ                 ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
19.นพ.เอกรันทร์ ปาละโค         ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
20.นพ. วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสวะ
21.นพ.โคมทอง ปิตุจาตุรนต์         ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสวะ
22.นพ.กิจจา ดูวา         ศัลยกรรมทั่วไป
23.นพ.ปัญญวัตร ชมาฤกษ์ ศัลยกรรมทั่วไป